Kehittämässä

Digitaalisia palveluja kehittämässä jo 15 vuotta

2020

Monimediajulkaisuasiantuntija, Metropolia

Monimediaisen verkkosivujulkaisun päätoimitus ja toteutus sekä digiopetuksen kehittäminen:
Eskelinen, T. (toim.) Uraloikkarin käsikirja. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Muut julkaisut:
Eskelinen, T. Saavutettava verkkosivujulkaisu palvelee laajasti kohderyhmiä. Tikissä-blogi. Metrpolia Ammattikorkeakoulu

Eskelinen, T. & Wallin R. Maksimoi verkon mahdollisuudet – julkaise monimediaisena. Julkaisussa: Silmälä P. (toim.), (2020). DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Eskelinen, T. & Wallin R. Julkaisuja voi tehdä verkkosivuina. Julkaisussa: Silmälä P. (toim.), (2020). DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Eskelinen, T. & Kareinen, J. 2020. Uraloikkarin käsikirjasta tukea muuttuvan työelämän urapoluilla. Julkaisussa Uraloikkarin käsikirja. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

TKI-suunnittelija, Metropolia

Tuote- ja palveluvirittämö-sivusto: Mikro- ja PK-yrityksiä tukevan kehittämisprojektin verkkosivujen suunnittelu ja toteutus.
Projektien digiviestinnän kehittäminen ja toteutus.

2019
2018

Asiantuntija/kouluttaja, freelancer

Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena esiselvitys Omnialle.
Etäohjausprosessi haltuun -koulutuksen suunnittelu ja toteutus Omnian opettajille.

Digitaalisten palvelujen kehittämisprojektien projektipäällikkö ja asiantuntija, OPH

Tietoturvallisuuden kehittämisprojektissa (OPH)
Valtion henkilöstö- ja taloushallinnon uudistuksessa, Kieku-hanke (OPH ja Valtiokonttori)

2011-2014
2015 ja 2008-2011

Opetusta ja oppimista tukevien digitaalisten palvelujen asiantuntija, Helsingin yliopisto

Opettajien käyttöliittymän kehittämisprojekti
Hops-palvelun kehittämis- ja käyttöönottoprojekti
Opinto-opas palvelun kehittämis- ja käyttöönottoprojekti

Opetusta ja oppimista tukevat digitaaliset palvelujen järjestelmäpäällikkö ja asiantuntija, TKK

Opiskelijoiden ja henkilökunnan verkkopalvelun kehittämis- ja käyttöönottoprojekti sekä integrointi muihin digitaalisiin palveluihin. TKK:ssa (nyk. Aalto-yliopisto)

2006-2007
2005-2006

Digitaalinen opinto-oppaan käyttönoton koordinointi, Helsingin yliopisto

Opinto-opas palvelun pilotointi, kehittämis- ja käyttöönottoprojekti Helsingin yliopistolla.

Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena

Ammatillisen opettajan opintoihini liittyen minulle aukesi mahdollisuus osallistua Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian opetuksessa käytettävien digitaalisten palvelujen kehittämistyöhön, tekemällä esiselvityksen, jonka raportti löytyy tästä.

Digitaalisten palvelujen laaja-alainen käyttö ja niiden esiin tuominen opetuskäytössä tukee opiskelun lisäksi opiskelijoiden toimimista yhteiskunnassa ja työelämässä, joissa digitaalinen kenttä on jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä. Avoimien oppimisresurssien kehittäminen ja suosiminen on yksi tämän kehityksen ilmentymiä. Myös koulutuskentän käynnissä olevat laajat uudistukset, sekä lukio-opetuksen uudistaminen teemaopintoineen (esim. ilmiöpohjainen oppiminen), että ammatillisen koulutuksen laaja-alainen pedagoginen reformi, lisäävät osaltaan tarvetta uusien ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoon.

Tällä hetkellä monella suomalaisella koulutuksen tarjoajalla on käynnissä vastaavanlaisten digitaalisten palvelujen tukemiseen liittyvän mallin kehittäminen. Kuitenkin, hallinnollisella ja kehittämisen tasolla yhteistyö organisaatioiden välillä vaikuttaa olevan vähäistä. Uudistusten läpivientiä voisi osaltaan helpottaa koulutuksen järjestäjien yhteistyö ja avoimuus esim. pedagogisesti hyödynnettävien digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Avoimien oppimisresurssien periaatteen mukaisesti, olen käyttänyt työssä lähteinä avoimesti saatavia materiaaleja.